Google Chrome下载地址 服务器每5分钟查询一次

这里提供的是Google官方离线包,不带更新功能,配合 GreenChrome 使用效果更佳。


快速跳转: Stable 32位 / Stable 64位 / Beta 32位 / Beta 64位 / Dev 32位 / Dev 64位 / Canary 32位 / Canary 64位 /

Stable 稳定版 32位

最新版本:67.0.3396.87,文件大小:46.873MB,查询时间:2018-06-13 01:28

下载地址:

http://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/chrome/RAjAYzXi5_o_67.0.3396.87/67.0.3396.87_chrome_installer.exe
https://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/chrome/RAjAYzXi5_o_67.0.3396.87/67.0.3396.87_chrome_installer.exe
http://dl.google.com/release2/chrome/RAjAYzXi5_o_67.0.3396.87/67.0.3396.87_chrome_installer.exe
https://dl.google.com/release2/chrome/RAjAYzXi5_o_67.0.3396.87/67.0.3396.87_chrome_installer.exe
http://www.google.com/dl/release2/chrome/RAjAYzXi5_o_67.0.3396.87/67.0.3396.87_chrome_installer.exe
https://www.google.com/dl/release2/chrome/RAjAYzXi5_o_67.0.3396.87/67.0.3396.87_chrome_installer.exe

SHA1:AFFC15B2E0AE6328B823029FAE9F8A0D04EC6115,SHA256:C3D440A66A92A53BD1D4CD0101426110BF89F9231C67D00CC7B47DDB575B757D

Stable 稳定版 64位

最新版本:67.0.3396.87,文件大小:47.293MB,查询时间:2018-06-13 01:28

下载地址:

http://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/chrome/AKZGCa5WOkE-_67.0.3396.87/67.0.3396.87_chrome_installer.exe
https://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/chrome/AKZGCa5WOkE-_67.0.3396.87/67.0.3396.87_chrome_installer.exe
http://dl.google.com/release2/chrome/AKZGCa5WOkE-_67.0.3396.87/67.0.3396.87_chrome_installer.exe
https://dl.google.com/release2/chrome/AKZGCa5WOkE-_67.0.3396.87/67.0.3396.87_chrome_installer.exe
http://www.google.com/dl/release2/chrome/AKZGCa5WOkE-_67.0.3396.87/67.0.3396.87_chrome_installer.exe
https://www.google.com/dl/release2/chrome/AKZGCa5WOkE-_67.0.3396.87/67.0.3396.87_chrome_installer.exe

SHA1:110535226E7A21FB77805AF26BCBAD1F06024785,SHA256:612A25FF326C85101ECB01FBA9968E6397347AEC22D204F5423CA62D3E74858B

Beta 测试版 32位

最新版本:68.0.3440.25,文件大小:47.636MB,查询时间:2018-06-14 01:58

下载地址:

http://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/chrome/HRR5-hi4YBk_68.0.3440.25/68.0.3440.25_chrome_installer.exe
https://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/chrome/HRR5-hi4YBk_68.0.3440.25/68.0.3440.25_chrome_installer.exe
http://dl.google.com/release2/chrome/HRR5-hi4YBk_68.0.3440.25/68.0.3440.25_chrome_installer.exe
https://dl.google.com/release2/chrome/HRR5-hi4YBk_68.0.3440.25/68.0.3440.25_chrome_installer.exe
http://www.google.com/dl/release2/chrome/HRR5-hi4YBk_68.0.3440.25/68.0.3440.25_chrome_installer.exe
https://www.google.com/dl/release2/chrome/HRR5-hi4YBk_68.0.3440.25/68.0.3440.25_chrome_installer.exe

SHA1:2494EE29B3307DA01BC5B294B6FD655D7F1263AB,SHA256:A864309ECFCD84CBFF4572392F515415FF13C7A1A99B9796A432E04CF08DD0B6

Beta 测试版 64位

最新版本:68.0.3440.25,文件大小:48.066MB,查询时间:2018-06-14 01:58

下载地址:

http://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/chrome/IoEjM2Jnces_68.0.3440.25/68.0.3440.25_chrome_installer.exe
https://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/chrome/IoEjM2Jnces_68.0.3440.25/68.0.3440.25_chrome_installer.exe
http://dl.google.com/release2/chrome/IoEjM2Jnces_68.0.3440.25/68.0.3440.25_chrome_installer.exe
https://dl.google.com/release2/chrome/IoEjM2Jnces_68.0.3440.25/68.0.3440.25_chrome_installer.exe
http://www.google.com/dl/release2/chrome/IoEjM2Jnces_68.0.3440.25/68.0.3440.25_chrome_installer.exe
https://www.google.com/dl/release2/chrome/IoEjM2Jnces_68.0.3440.25/68.0.3440.25_chrome_installer.exe

SHA1:6A972BFE4638009F65CBA9B34364EAA947D3ECBF,SHA256:12EA4109BE2437BBD9DB444AECABBF47D32FABC90C2AD3B3541901BC42747B03

Dev 开发版 32位

最新版本:69.0.3452.0,文件大小:48.043MB,查询时间:2018-06-09 00:43

下载地址:

http://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/chrome/AL1JkuUVR3T8_69.0.3452.0/69.0.3452.0_chrome_installer.exe
https://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/chrome/AL1JkuUVR3T8_69.0.3452.0/69.0.3452.0_chrome_installer.exe
http://dl.google.com/release2/chrome/AL1JkuUVR3T8_69.0.3452.0/69.0.3452.0_chrome_installer.exe
https://dl.google.com/release2/chrome/AL1JkuUVR3T8_69.0.3452.0/69.0.3452.0_chrome_installer.exe
http://www.google.com/dl/release2/chrome/AL1JkuUVR3T8_69.0.3452.0/69.0.3452.0_chrome_installer.exe
https://www.google.com/dl/release2/chrome/AL1JkuUVR3T8_69.0.3452.0/69.0.3452.0_chrome_installer.exe

SHA1:FF176AA7F3132DA0672E2A214D35B3E78105381E,SHA256:B3C42DA55763CF190937312F219FC19D52904ABFC2AF4D3A199CCF75481C493F

Dev 开发版 64位

最新版本:69.0.3452.0,文件大小:48.459MB,查询时间:2018-06-09 00:43

下载地址:

http://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/chrome/AI-LFwRC5Eli_69.0.3452.0/69.0.3452.0_chrome_installer.exe
https://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/chrome/AI-LFwRC5Eli_69.0.3452.0/69.0.3452.0_chrome_installer.exe
http://dl.google.com/release2/chrome/AI-LFwRC5Eli_69.0.3452.0/69.0.3452.0_chrome_installer.exe
https://dl.google.com/release2/chrome/AI-LFwRC5Eli_69.0.3452.0/69.0.3452.0_chrome_installer.exe
http://www.google.com/dl/release2/chrome/AI-LFwRC5Eli_69.0.3452.0/69.0.3452.0_chrome_installer.exe
https://www.google.com/dl/release2/chrome/AI-LFwRC5Eli_69.0.3452.0/69.0.3452.0_chrome_installer.exe

SHA1:C97552FF7513B878481B87DEE33A322A62FF0322,SHA256:EE97DC6F9444CA3C235BD167ECA05D1B9151ECBF4804CA9B2A5016BE9A462B20

Canary 金丝雀 32位

最新版本:69.0.3463.0,文件大小:48.099MB,查询时间:2018-06-17 14:48

下载地址:

http://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/chrome/Mnq84SQBKEM_69.0.3463.0/69.0.3463.0_chrome_installer.exe
https://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/chrome/Mnq84SQBKEM_69.0.3463.0/69.0.3463.0_chrome_installer.exe
http://dl.google.com/release2/chrome/Mnq84SQBKEM_69.0.3463.0/69.0.3463.0_chrome_installer.exe
https://dl.google.com/release2/chrome/Mnq84SQBKEM_69.0.3463.0/69.0.3463.0_chrome_installer.exe
http://www.google.com/dl/release2/chrome/Mnq84SQBKEM_69.0.3463.0/69.0.3463.0_chrome_installer.exe
https://www.google.com/dl/release2/chrome/Mnq84SQBKEM_69.0.3463.0/69.0.3463.0_chrome_installer.exe

SHA1:8E183642160512163A3D9632E1296EC837062D8F,SHA256:9172B63C15C447A60E7235DF38B57B0C0497EC2AA61DF387A3156DB3D988257B

Canary 金丝雀 64位

最新版本:69.0.3464.0,文件大小:48.447MB,查询时间:2018-06-18 15:03

下载地址:

http://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/chrome/AKV4CCh0Z7xx_69.0.3464.0/69.0.3464.0_chrome_installer.exe
https://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/chrome/AKV4CCh0Z7xx_69.0.3464.0/69.0.3464.0_chrome_installer.exe
http://dl.google.com/release2/chrome/AKV4CCh0Z7xx_69.0.3464.0/69.0.3464.0_chrome_installer.exe
https://dl.google.com/release2/chrome/AKV4CCh0Z7xx_69.0.3464.0/69.0.3464.0_chrome_installer.exe
http://www.google.com/dl/release2/chrome/AKV4CCh0Z7xx_69.0.3464.0/69.0.3464.0_chrome_installer.exe
https://www.google.com/dl/release2/chrome/AKV4CCh0Z7xx_69.0.3464.0/69.0.3464.0_chrome_installer.exe

SHA1:762FBDF75AF6CC2E9C131885BEC9B81850FA676C,SHA256:B9431970615D583D09542C81888C0A552A2AA2188B73BE58A7868B3A9A0F69BB